ທ່ານເປັນຄົນຂັບ
ລົດທີ່ບໍ່ມີສະມາທິ?

ສະພາບແວດລ້ອມເທິງທ້ອງ​ຖະຫນົນ​ທີ່​ປອດໄພ​ກວ່າສໍາລັບທຸກຄົນ​ສາມາດເປັນຈິງໄດ້ ພຽງແຕ່ຫາກທຸກຄົນໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມເທົ່ານັ້ນ​. ເຖິງແມ່ນວ່າ​ພວກເຮົາອາດຈະ​ບໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້​ມັນ, ພວກເຮົາ​ຖືກອ້ອມຮອບດ້ວຍ​ສິ່ງລົບກວນທຸກຄັ້ງ​ໃນເວລາ​ທີ່ເຮົາຂັບລົດ​.​ ເຮັດແບບທົດສອບນີ້ ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ້ມເຕີມກ່ຽວກັບສະຖານະການທີ່ລົບກວນເຮົາ ແລະຄົ້ນພົບວ່າທ່ານເປັນຜູ້ຂັບຂີ່ທີ່ປອດໄພຊຳໃດ!​

ໃຊ້ເວລາຕອບຄໍາຖາມ