Go Go Buckle Up

ໄປເຖິງຈຸດໝາຍຂອງທ່ານຢ່າງປອດໄພ ເລີ້ມຕົ້ນທີ່ທ່ານແລະຄົນທີ່ທ່ານຮັກ ນັ່ງຮັດເຂັມຂັດນິລະໄພໃນລົດ. ຊ່ວຍພວກເຮົາ​ກວດເບິ່ງສາຍຮັດຂອງແຕ່ລະຄົນໃຫ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ​ກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະເລີ້ມເດີນທາງ​ຮ່ວມກັນ - ຈື່ໄວ້ວ່າ​ບໍ່ຄວນໃຫ້ມີການລົບກວນສະມາທິຈາກ​ໂທລະສັບຂອງທ່ານ ຫຼື​ ຜູ້ໂດຍສານຄົນອື່ນໆ​​!​

ຫຼິ້ນ​ດຽວນີ້