តើអ្នកជាអ្នកបើកបរ
ធ្វេសប្រហែសដែរឬទេ?

ស្ថានភាពផ្លូវដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាអាចសម្រេចបានតែក្នុងករណីយើងខិតខំប្រឹងប្រែងចូលរួមទាំងអស់គ្នា។ ទោះបីជាយើងមិនអាចសម្រេចបានក៏ដោយ ក៏យើងស្ថិតនៅជុំវិញអ្វីៗដែលធ្វើឲ្យរំខានរាល់ពេលដែលយើងបើកបរ។ ធ្វើលំហាត់មួយនេះដើម្បីសិក្សាបន្ថែមអំពីស្ថានភាពដែលធ្វើឲ្យរំខានអារម្មណ៍យើង ហើយស្វែងយល់ថា អ្នកគឺជាអ្នកបើកបរដែលផ្តល់នូវសុវត្ថិភាពកម្រិតណា!

ឆ្លើយសំណួរ