បច្ចេកវិទ្យា និងសុវត្ថិភាព
លំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក

សុវត្ថិភាពរបស់អ្នកគឺជាភាពចម្បង ។ នេះហើយជាមូលហេតុដែលយើងខិតខំដើម្បីធ្វើឱ្យបច្ចេកវិទ្យា
របស់យើងល្អឯកគ្មានពីរ។ តាមរយៈការអនុវត្តវិធីសាស្រ្តរួមមួយដើម្បីសុវត្ថិភាព យើងខិតខំ ធ្វើឱ្យ
រថយន្តរបស់យើងមានសុវត្ថិភាពមិនត្រឹមតែសម្រាប់អ្នកបើកបរ ថែមទាំងសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់
ផ្លូវថ្នល់ទាំងអស់។

គោលដៅចុងក្រោយរបស់ក្រុមហ៊ុនតូយ៉ូតា

លុបបំបាត់ទាំងស្រុងនូវគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍

ទស្សនស្តីពីការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនតូយ៉ូតា

លើកកម្ពស់ការផ្តួចផ្តើមរួម ស្វែងរក "សុវត្ថិភាពក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្តែង" តាមរយៈការសិក្សាពីគ្រោះថ្នាក់ និងបញ្ចូលចំណេះដឹងនោះទៅក្នុងការអភិវឌ្ឍរថយន្ត។

អានបន្ថែម

ទស្សនទានរួមស្តីពីការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនតូយ៉ូតា

តាមរយៈការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាសុវត្ថិភាពច្នៃប្រឌិតថ្មីដែលបានបំពាក់នៅលើរថយន្តក្នុងប្រាំដំណាក់កាលនៃការបើកបរ
ក្រុមហ៊ុនតូយ៉ូតាមានបំណងធ្វើការអភិវឌ្ឍរថយន្តឲ្យមានសុវត្ថិភាពដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់សង្គមដោយគ្មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍។

ស្វែងយល់បន្ថែម